Nawawi al-Bantani, Ashhab al-Jawiyyin di Bidang Hadis: Rihlah, Genealogi Intelektual, dan Tradisi Sanad Hadis

Hafidhuddin Hafidhuddin, Saifuddin Zuhri Qudsy

Abstract


Nawawi al-Bantani as an archipelago scholar through the Tanqih al-Qaul has contributed to the study of hadith in the mid-nineteenth century AD. The intellectual tradition developed by Nawawi al-Bantani became the scientific traditions that developed in Haramayn (Mecca and Medina), and the traditions Islam in the archipelago, especially in Islamic boarding school on an ongoing basis. This study aims to determine the socio-historical intellectual traditions of Nawawi and fiqh al-hadith contained in the Tanqih al-Qaul. Departing from that, the historical research method is used in uncovering the object of research. The results of this study indicate that the Lubab al-Hadith by al-Suyuthi (d. 911) was first recited by Nawawi al-Bantani in the mid-nineteenth century AD, through the syarah compiled by Nawawi there were seven ideas in the context of understanding hadith (fiqh al-hadith), this refuses the notion that the study of the eyes has not been touched, Nawawi al-Bantani has made efforts in this regard. In addition, Nawawi as sayyid ulama’ al-hijaz and musnid, not only compiled hadith books and spread his thoughts in the field of hadith, which at that time was more oriented towards the dialectics of sufism and fiqih. Through Nawawi, the intellectual genealogy traditions called sanad continues to be continuous, especially for students and scholars in the archipelago after that and brings its own style to the tradition of learning hadith in Indonesia.


Keywords


nawawi; genealogy; intellectual; hadith; tanqih al-qaul

Full Text:

PDF

References


Abbas, Siradjuddin, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2006)

———, Thabaqat al-Syafi’iyyah: Ulama Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975)

Abdullah, Mal An, Syeikh Abdus-Samad al-Palimbani, Biografi dan Warisan Keilmuan (Jakarta: Gramedia, 2018)

Abdurrahman, Dudung, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 2011)

Al-Baghdadi, Isma’il Pasha, Hidayah al-‘Arifin Asma’ al-Muallifin wa Atsar al-Mushannifin 2 (Istanbul: Muassasah al-Tarikh al-‘Arabi, 1951)

Al-Fadani, Muhammad Yasin bin ’Isa, al-‘Iqd al-Farid min Jawahir al-Asanid (t.tp.)

Al-Fallatah, Shafiyah bint Idris, Daur al-Nisa’ fi al-‘Inayah bi al-Shahihayn -riwayah- min Qarn al-Rabi’ al-Hijri hatta al-Qarn al-Rabi’ ‘Asyar al-Hijri (Universitas Jordan, 2010)

Al-Haq, ’Abd, Tadrij al-Adani ila Qira’ah Syarh al-Sa’d ‘ala Tashrif al-Zanjani (t.tp.: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah)

Al-Hindi, ’Abd al-Sattar, Faydh al-Malik al-Wahhab al-Muta’ali bi Anba’ Awail al-Qarn al-Tsalits Asyar wa al-Tawali, ed. oleh ‘Abd al-Malik bin ‘Abd Allah bin Dahaysy (Mekah: Maktabah al-Asadi)

———, Natsr al-Ma’atsir fiman Adraktu min al-Akabir (Manuskrip) (KSA: Maktabah al-Ustadz al-Duktur Muhammad bin Turki)

Al-Jawi, Muhammad Nawawi, Kasyifah al-Saja Syarh ‘ala Safinah al-Najah, ed. oleh Alwi Abu Bakar Muhammad Assegaf (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008)

———, Nashaih al-‘Ibad ‘ala al-Munabbihat ‘ala al-Isti’dad li Yaum al-Ma’ad, ed. oleh Alwi Abu Bakar Muhammad Assegaf (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010)

———, Syarh Tijan al-Darari ‘ala Risalah al-Bajuri (Surabaya: Dar al-’Ilmi)

———, Tanqih al-Qaul al-Hatsits fi Syarh Lubab al-Hadits (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah)

Al-Kalantani, ’Ali bin ’Abd al-Rahman, al-Jauhar al-Mauhub wa Munabbihat al-Qulub (Pulau Pinang: Percetakan al-Mu’arif)

Al-Makki, Ahmad bin Zayni Dahlan, Marwiyat wa Ijazat (Manuskrip) (t.tp., 1329)

Amnan, Dzulkifli, Jalan Dakwah Ulama Nusantara di Haramayn Abad 17-20 M (Ciputat: Pustaka Compass, 2018)

Arwansyah, Faisal Ahmad Shah, “Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Penyebaran Islam di Nusantara,” Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 30.No. 1 (2015)

Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia, Parenial (Jakarta: Kencana, 2013)

———, Renaisans Islam Asia Tenggara Sejarah Wacana dan Kekuasaan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999)

Bizawie, Zainul Milal, Masterpiece Islam Nusantara Sanad dan Jejaring Ulama-Santri (1830-1945) (Ciputat: Pustaka Compass, 2016)

Bruinessen, Martin van, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015)

Burhanuddin, Mamat S, Muh. Syamsuddin, dan Saifuddin Zuhri Qudsy, “Kajian Kontemporer terhadap Karya Nawawi Al-Bantani,” DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies, 4.No. 1 Januari-April (2019)

Burhanudin, Jajat, Islam dalam Arus Sejarah Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017)

———, Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia (Jakarta: Mizan, 2012)

Chambert-Loir, Henri, Naik Haji di Masa Silam, Kisah-kisah Orang Indonesia Naik Haji 1482-1964 (Jakarta: KPU, 2019)

Fathullah, Ahmad Ghazali Muhammad, Tuhfah al-Rawi fi Tarjamah al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi (t.tp.)

Gafar, Muhajirin, Muhammad Mahfud al-Tarmasi (1868-1919 M) Ulama Hadis Nusantara Pertama (Yogyakarta: Idea Press, 2014)

Huda, Nor, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2015)

Jaffar, Hilful Fudhul Sirajuddin, Jaringan Ulama dan Islamisasi Indonesia Timur, Peta dan Jejak Islam di Nusantara (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

Kusdiana, Ading, Sejarah Pesantren, Jejak, Penyebaran, dan Jaringannya di Wilayah Priangan (1800-1945) (Bandung: Humaniora, 2014)

Mabrur, Moh Abid, “Pengaruh Karya Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tradisi Kajian Kitab Kuning (Kitab Klasik) di Pesantren Buntet,” TAMADDUN, 4.Ed. 2 Juli-Desember (2016)

Maftuhin, Adhi, Sanad Ulama Nusantara, Transmisi Keilmuan Ulama Al-Azhar dan Pesantren disertai Biografi Penulis Kitab Kuning (Depok: Sahifa Publishing, 2018)

Mahdy, Fakhri Tajuddin, “Metodologi Syarah Hadis Nabi saw (Telaah Kitab Tanqih al-Qaul al-Hasis fi Syarh Lubab al-Hadis karya Imam Nawawi al-Bantani)” (UIN Alauddin Makassar, 2016)

Mas’ud, Abdurrahman, Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi (Yogyakarta: Lkis, 2004)

Mastuki HS, M. Ishom El-Saha, ed., Intelektual Pesantren, Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren 2 (Jakarta: Diva Pustaka, 2004)

Minhaji, Akh., Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi (Yogyakarta: Suka Press, 2013)

Muslih, Abdul Aziz, Sketsa Genealogi Kajian Hadis di Indonesia dari Masa Kerajaan hingga Pascakemerdekaan (Jawa Tengah: Sanjemedia Kebumen, 2016)

Muslimah, “Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode Pra Kemerdekaan,” Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 13.No. 1 Juni (2017)

Nadhiran, Hedhri, “Kajian Kritis Kitab Maraqi al-’Ubudiyah (Analisis Metode Syarah Hadis Syekh Nawawi al-Bantani),” Jurnal Ilmu Agama, 21.No. 1 (2020)

Nurkholis, Mujiyo, Metode Syarah Hadis (Bandung: Fasygil Grup, 2005)

Putra, Apria, dan Chairullah Ahmad, Bibliografi Karya Ulama Minangkabau Awal Abad XX, Dinamika Intelektual Kaum Tua dan Kaum Muda (Padang: Komunitas Suluah-IHC, 2011)

Rohmana, Jajang A, “Authorship of The Jawi ‘Ulama’ in Egypt, A Contribution of Nawawi Banten and Haji Hasan Mustafa to Sharh Tradition,” Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 15.No. 2 Desember (2020)

Saifuddin Zuhri Qudsy, Ali Imran, Model-model Penelitian Hadis Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Sakinah, Fatihatus, “Epistemologi Syarah Hadis Nusantara: Studi Syarah Hadith Tanqih al-Qaul al-Hasis fi Syarh Lubab al-Hadis karya Nawawi al-Bantani,” Riwayah : Jurnal Studi Hadis, 6.No. 1 (2020)

Sejarah, LPSI-FK, Guru Orang-orang Pesantren (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2013)

Siti Nur Kholilah, Kholilah Bidari, “Melacak Pemikiran Hadis Syeikh Nawawi al-Bantani,” in Menelusuri Jejak Nabi saw, ed. oleh Komnas-Sunnah (Tangerang: alkitabah, 2013)

Steenbrink, Karel A., Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)

Suryadilaga, M. Alfatih, Metodologi Syarah Hadis (Yogyakarta: Suka Press, 2012)

Sya’ban, A. Ginanjar, Mahakarya Islam Nusantara, Kitab, Naskah, Manuskrip dan Korespondensi Ulama Nusantara (Ciputat: Pustaka Compass, 2017)

Ulum, Amirul, al-Jawi al-Makki, Kiprah Ulama Nusantara di Haramain (Yogyakarta: Global Press, 2010)

———, Nyai Khairiyah Hasyim Asy’ari Pendiri Madrasah Kuttabul Banat di Haramayn (Yogyakarta: Global Press, 2019)

———, Syaikh Nawawi al-Bantani, Penghulu Ulama di Negeri Hijaz (Yogyakarta: Global Press, 2019)

Yatim, Badri, Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci (Jakarta: Logos, 1999)

Zaini, Ahmad, “Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali,” ESOTERIK, 2.1 (2017)

Zarif, Muhammad Mustaqim Mohd., “Penulisan Karya Hadis Nusantara Abad ke-19: antara Syeikh Nawawi Banten dan Syeikh Wan Ali Kutan al-Kalantani,” in Sunnah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa, ed. oleh Fauzi Deraman, Ishak Suliaman, dan Faizal Ahmad Shah (Kuala Lumpur: APIUM, 2011)
DOI: http://dx.doi.org/10.31332/ai.v0i0.2432

Copyright (c) 2021 Hafidhuddin Hafidhuddin, Saifuddin Zuhri Qudsy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

SERTIFIKAT-SINTA-3-AL-IZZAH


Web
Analytics

View My Stats