Khidhir dalam Pandangan Ibn Taimiyyah

Shidqy Munjin

Abstract


Abstrak: Pemikiran Ibn Taimiyyah merupakan salah satu rujukan terpenting dalam dunia pemikiran Islam. Dua fatwa mengenai status keabadian Khidhir yang disandarkan kepada Ibn Taimiyyah menunjukkan atas hal itu. Penelitian ini mecoba mengungkap kedua jenis fatwa tersebut dan membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyyah secara umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa keyakinan mengenai hidup atau wafatnya Khidhir merupakan keyakinan yang berlandaskan pada sumber yang sah.

Kata kunci: Ibn Taimiyyah, Khidhir.

References


Daftar Pustaka

Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, terj. Ahmad Syaikhu, (Jakarta: Darul Haq, 2012), cet. I.Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, (Chapel Hill: University of North Carolina Press. 1975).

Alexander H. Krappe. The Science of Folklore (New York: Barnes and Noble Inc., 1930).

Ibn Katsir, Qashash al-Anbiyâ’, (Kairo: Dar al-Ta’lif, 1974), juz 2, hal. 214.

Ibn Katsir, al-Bidâyah wa al-Nhâyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

Ibn Hajar al-‘Asqalani, al-Zahr al-Nadhr fî Anbâ’ al-Khadhir, (India: Majma’ Buhuts al-Islamiyyah, 1988).

Nurcholish Madjid, Kaki Langit Peradaban Islam, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009).

Peter L. Wilson, “The Green Man: The Trickster Figure in Sufism”, in Gnosis Magazine 1991, 23.

Shalahuddin al-Munajjid, Ibn Taimiyyah Sîratuh wa Akhbâruh, (Riyadh: Dar al-Salam, 1428H).

Shalih Fauzan, Min Masyâhir Mujaddidayn fî al-Islâm, (KSA, 1417H).

Ibn Taimiyyah, Majmû’ Fatâwâ, (KSA: Majma’ Malik Fahd, 1995).
DOI: http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1064

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Shidqy Munjin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats