Dari Etika Qur’an Ke Etika Publik; Rekontruksi Pendidikan Islam Fazlur Rahman

Imam Hanafi, Alimuddin Hasan, Moh. Said HM

Abstract


Pemikiran Fazlur Rahman tentang etika al-Qur’an merupakan esensi ajaran kitab suci, adalah mata rantai penghubung antara teologi dan hukum, sekaligus sebagai dalih bagi pentingnya etika al-Qur’an. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagaimana memformulasikan pendidikan Islam dalam konteks pengembangan etika al-Qur’an tersebut, menjadi sebuah etika publik. Yaitu penghayatan akan pentingnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di ranah publik. Sehingga, apa pun perilaku seseorang, seharusnya mempertimbangkan kepentingan publik (sesama manusia), dari pada kepentingan sendiri.

Keywords


Fazlur Rahman, Etika al-Qur’an, Etika Publik, dan Pendidikan Islam

References


A’la, Abd., 2003., Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina.

Abduh, Muhammad, 1983, Tafsir al-Qur'an al-Hakim, Beirut: Dar al-Ma’rifah

Ainurrofiq (ed.)., 2002., Mazhab Jogja. Yogyakarta: Ar-Ruzz.

Amal, Taufik Adnal., 1994,. Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Bandung: Mizan

Amal, Taufiq Adnan, 1987, “Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neomodernisme Islam Dewasa Ini”, dalam Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam, cet. I, Taufik Adnan Amal (peny), Mizan: Bandung

Amin, Surahman dan Siregar, Ferry Muhammadsyah, 2015, “Ilmu dan Orang Berilmu dalam Al-Qur’an: Makna Etimologis, Klasifikasi, dan Tafsirnya” dalam Jurnal Empirima Vol. 24 No. 1 Januari 2015,

Azizy, A. Qodri., 2002, Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Soasial, Semarang: CV. Aneka Ilmu

Azra, Azyumardi., 2016., Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi, Jakarta: PPIM UIN Jakarta

Budiarti. (2017). Studi Metode Ijtihad Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam. Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, 3(1), 20–35.

Eickelman, Dale F., 2003., Revolutionaries and Reformers: Contemporary Islamist Movements in the Middle East. Inside the Islamic Reformation in ed. Barry Rubin. New York: State University of New York Press

Esposito, J.L., 1985., Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang, terj. Wardah Hafidz, Yogyakarta: PLP2M

Hanafi, Imam 2014., “Orentasi Fiqhiyah dalam Pendidikan Islam”, dalam Proceding AICIS 2014, Balikpapan : AICIS, 2014

Harvey, Van A., tth, The Encyclopedia of Religion. Hermeneutics dalam Mircea Elliade (Ed.). vol. VI. New York: Macmillan Publishing Co

Hasan, Noorhaidi, 2011, “Islamizing Formal Education: Integrated Islamic School and New Trend in Formal Education Institution in Indonesia” Artikel Online di S. Rajartanam School of International Studies Singapore, Februari 2011

Ma’arif, Syafi’i., 1984, “Kata Pengantar”, dalam buku Islam, trj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.

Ma’arif, Syafi’i., 1993, “Neo-modernisme dan Islam di Indonesia; Mempertimbangkan Pemikiran Fazlur Rahman” dalam Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1993

Mardia. 2011. “Manajemen Pendidikan Tinggi Islam dalam Spektrum Blue Ocean Strategy”, dalam Jurnal Ulumuna. Vol. XV, No. 1 (Juni 2011),

Muhaimim, 2009, Rekonstruksi Pendidikan Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 31

Mulkhan, Munir., 2007., Satu Tuhan Seribu Tafsir, Yogyakarta: Kanisius

Mulyono, 2011, “Model Integrasi Sains dan Agama dalam Pengembangan Akademik Keilmuan UIN” dalam Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juni 2011

Palmer, Richard E., 1969., Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer. Evanston: Northwestern University Press.

Rahman, Fazlur., 1966, Islam. New York: Anchor Books

Rahman, Fazlur., 1966., “The Controversy Over the Muslim Family Law” dalam South Asian Politics and Religion, New Jersey: Princeton Univ. Press

Rahman, Fazlur., 1971., “The Ideological Experience of Pakistan” dalam Islam and the Modern Age, Vol XI, No. 4, tahun 1971, h. 12

Rahman, Fazlur., 1995,m Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual. Terjemahan oleh Ahsin Mohammad. (Bandung: Pustaka,

Rahman, Fazlur., 1997, Islam. Terjemahan oleh Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka

Rahman, Fazlur., 2001, Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Tentang Fundamentalisme Islam, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, h. 2001)

Rahman, Fazlur., Tema Pokok Al-Quran, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka,

Raihani, 20016, Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ridha, Muhammad Rasyid, 1931, Tarikh al-ustadz al-Imam Syaikh Muhammad ‘Abduh, Kairo : Dar al-Maarif.

Sani, Abdul., 1998., Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Shihab, M. Quraish., 1998, Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan

Syaukani, Ahmad., 2001, Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam, Bandung: Pustaka Setia

Syihab, Quraish, 1993, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet.III, Bandung: Mizan

Syihab, Quraish, 2002, Tafsir al-misbah Vol. I, Jakarta : Lentera Hati

Umar, Nasharuddin., 1999, Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran, Jakarta: Paramadina

Wahid, Abdul., 2003, “Tendensi Antipluralisme dalam Pendidikan Islam ; Kritik Teks Buku Ajar PAI SMU/SMK”, dalam Jurnal, Ulumuna, Vol. VII, Edisi 12, No. 2, Juli-Desember 2003.

Wan Daud, Wan Mohd Nor., 1991., “Fazlur Rahman: Kesan Seorang Murid dan Teman”, dalam Ulumul Qur’an, Vol. II, No. 8,

Wan Daud. Wan Mohd Nor, 2003, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas. Bandung : Mizan.
DOI: http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v6i2.1371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Imam Hanafi

License URL: http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah

View My Stats