NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Telaah Surat Luqman Ayat 13-19 dalam Tafsir al-Misbah Karangan M. Quraish Shihab)

Syofrianisda Syofrianisda, Moh. Suardi

Abstract


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena akhlak masyarakat yang terjadi pada zaman sekarang ini yang penulis lihat tidak lagi mencerminkan akhlak yang Allah SWT ajarkan dalam kitab suci Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an (Telaah Surat Luqman Ayat 13-19 Dalam Tafsir al-Misbah Karangan M. Quraish Shihab). Pertanyaan utama yang dijawab melalui penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pendidikan Akhlak  keimanan yang terdapat dalam kitab tafsir al-Misbah karangan M. Quraish Shihab. 2. Bagaimana pendidikan Akhlak tentang berbakti kepada kedua orang tua yang terdapat dalam kitab tafsir al-Misbah karangan M. Quraish Shihab. 3. Pendidikan Akhlak tentang intelektual menurut M. Quraish Shihab yang terdapat dalam kitab tafsir al-Misbah. 4. Pendidikan Akhlak tentang perintah melaksanakan shalat dalam kitab tafsir al-Misbah karangan M. Quraish Shihab. 5. Pendidikan Akhlak tentang perintah Amal Ma’ruf dan Nahi Mungkar dalam kitab al-Misbah karangan M. Quraish Shihab. 6. Pendidikan Akhlak tentang larangan Takabbur/ Sombong dalam kitab al-Misbah karangan M. Quraish Shihab.

 

Kata Kunci : Pendidikan Akhlak; Perspektif Al-Qur’an; Tafsir al-Misbah.

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Yatimin. (2007). Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: Amzah.

Azwir Ma’ruf. (2003). Peranan Akhlah dalam Menunjang Pembangunan Manusia Seutuhnya. Padang: IAIN IB Press.

Al-Ghazali. (tt). Ihya Ulumuddin. Beirut: Dar al Fikr.

Al-Banni, Muhammad Nashiruddin. (2009). Mukhtashar Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

As Asmaran. (1992). Pengantar Studi Akhlak. Jakarta: Rajawali Pers.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. (1974). Tafsir Al-Maragi. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Departemen Agama RI. (1995). Al-Qur’an dan Terjemahan. Semarang: PT. Toha Putra.

Hakim, Abdul Hamid. (1958). Tahzib al-Akhlak. Jakarta: Pustaka Nusantara.

Janna, S. R. (2013). Konsep Pendidikan Anak dalam Perspektif Al-ghazali (Implikasinya dalam Pendidikan Agama Islam). Al-Ta'dib, 6(2), 41-55

Mustafa A. (1999). Akhlak Tasawuf. Jakarta: Pustaka Setia.

Mahyuddin. (1991). Kuliah Akhlak Tasawuf. Jakarta: Kalam Mulia.

Nata, Abudin. (1992). Akhlak Tasawuf. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Natsir, Muhammad. (1977). Fiqhun Da’wah. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Saebani, Beni Ahmad. M.Si. dkk. (2010). Ilmu Akhlak. Bandung: Pustaka Setia.

Shihab, Muhammad Quraish. (2002). Tafsir al-Misbah: Pesan ,Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, Muhammad Quraish (1994). Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Jakarta; Lentera Hati.

Shihab, Muhammad Quraish, (1994). Membumikan Al-Qur’an. Bandung: Penerbit Mizan, Pustaka al-Kautsar.

Ramayulis. (2008). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia.

Rusni, Rusni. "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak." Shautut Tarbiyah 35.2 (2017): 51-68.

Subhan, Arif. (2002). “Biografi Cendikiawan Muslim M. Quraish Shihab”, Jurnal Madrasah, [PPIM, IAIN Jakarta], vol. 5, no. 1.

Ya’cub, Hamzah. (1983). Etika Islam. Bandung: CV Diponegoro.

Zainudin, et al. (1991). Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali. Jakarta: Bina Aksara.

Zed, Mestika. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zubaedi. (2011). Desain Pendidikan Karakter. Jakarta: Kencana Prenata Media Group.
DOI: http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v11i1.947

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Syofrianisda Syofrianisda, Moh. Suardi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.